هنگامی که آخرین مهاجمان آنها انسان هستند، گروه مات و مبهوت می مانند. این راز تنها زمانی عمیق تر می شود که آن ها با کشیش سرگردان، هیزل گروس، و محافظ با شکوه او روبرو می شوند.