زندگی پر از دسیسه، عشق و احساسات سبنم که با بی عدالتی های بزرگ متولد شد، سخت کوشید تا بر آنها غلبه کند، کارهایی را که برای انجام این کار لازم بود انجام داد و اکنون تلاش می کند تا از شر گذشته جنایتکارا...