یک گوینده باتجربه تلویزیونی پس از یک حادثه ناگوار روی آنتن دعوت می شود تا در یک برنامه متنوع ظاهر شود.