13 دختر از استودیوی تولید 765 را دنبال می کند که تنها هدف آنها تبدیل شدن به بت های برتر در صنعت سرگرمی ژاپن است.