اوبالدو ارثی دریافت می کند که سرنوشت او را برای همیشه تغییر می دهد. در قلب صحرای شمال شرقی، او رهبر گروهی از راهزنان بی رحم خواهد شد و میراث پدر بیولوژیکی خود - یک اسطوره ای "Cangac...