دکتر ویلیام راش حرفه ای معمولی شما نیست. او به هیچ بیمارستانی وابسته نیست، او بسیار محتاط است - صرف نظر از بیماری، مشتریانش باید فقط یک حق بیمه نقدی بپردازند، و دکتر می تواند با بهترین آنها مهمانی بده...