عامر که با کشتن یک مرد و همسرش انتقام قتل برادرش را می گیرد. عامر هدف چندین اقدام به قتل توسط همسرش تالین و شریک زندگی اش بها می شود. وقتی عامر ناپدید می شود، تحقیقات به دنبال کشف این است که کجا...