توده ها از زاگان به عنوان یک جادوگر شیطانی می ترسند. او هم از نظر اجتماعی بی دست و پا و هم بد دهان، روزهای خود را صرف مطالعه جادوگری می کند و در عین حال هر متخلفی را در قلمرو خود مورد ضرب و شتم قرار م...