یک زن جوان متوجه می شود که قدرت فوق العاده ای در انتقال از راه دور دارد.