سریالی کمدی که زندگی شش جوان 20 و 30 ساله را روایت می کند که به عنوان نگهبانان اموال یک بیمارستان بزرگ و از کار افتاده با هم زندگی می کنند.