داستان یک پزشک را روایت می کند که در دوران چوسان زندگی می کند و در دربار سلسله ی چوسان به عنوان بهترین پزشکی شناخته می شود که در طب سوزنی مهارت دارد و در آنجا با او با احترام زیادی برخورد می کنند و هم...