واحد بت TiNgS در آستانه انحلال است. با این حال، اگر آنها بتوانند تمام دو هزار صندلی را در کنسرت سالگرد آینده خود پر کنند، زندگی حرفه ای آنها برای یک روز دیگر زنده خواهد ماند. این سهمیه برای یک ...