آیا می توان خواهران را از مدفوع اژدها تناسخ کرد؟ لایوس و دوستانش مارسیل و چیلچاک در جستجوی خواهر سقوط کرده اش، در حال مبارزه با هیولاها، گرسنگی و فساد، وارد سیاه چال بی پایانی می شوند.