4 خواهر و برادر پس از مرگ والدین خود باید با زندگی دست و پنجه نرم کنند.