دختری که به شکل پسر در آمده باید راز خود را در میان خوابگاه پسرانه پر از خون آشام پنهان کند.