کایمن سر خزنده فراموش شده با دوستش نیکایدو همکاری می کند تا خاطرات خود را بازیابی کند و در دنیایی عجیب و خشن زنده بماند.