بررسی ناامیدی و امید در افرادی که از برخورد یک سیارک به سمت زمین آگاه هستند که نشان دهنده پایان جهان است.