خانواده بوک گوی جو دارای توانایی های ماوراء طبیعی هستند. او می تواند لحظات خوش گذشته را دوباره مرور کند. افسردگی باعث می شود که این قدرت را از دست بدهد. خانواده او نیز به دلیل مسائل مدرن توانایی های خ...