شین یون بوک، محقق کنفسیوسی امروزی، و کیم هونگ دو، زنی که از بی احترامی اجتماعی ناامید شده است، سفری را آغاز می کنند که زندگی متضاد آنها را در هم می آمیزد و هنجارهای سنتی را به چالش می کشد.