در روزگارلی تپه، زینب، دختر باهوش، خوش رفتار و بانوی خانواده اش، الگویی برای همه ساکنان شهر است. اما زینب یک جنبه ناشناخته دارد و آن این است که او روحیه جنگجویی دارد. از طرفی هلیل جوانی است که در سنین...