وقتی در جریان فیلمبرداری نمایش جدیدش همه چیز بر وفق مراد او پیش نمی‌رود، یک بازیگر زن برجسته با یک ون قدیمی فرار می‌کند که او را در سفری در زمان راهنمایی می‌کند.