دختری یتیم خانواده و عشق زندگی خود را پیدا می کند که از یکی از ثروتمندترین خانواده های شهر است. او در راه پیوستن به خانواده اش با موانع زیادی روبرو می شود.