فریت رویای زندگی متفاوتی را در سر می پروراند و خود را غرق در جنایت، خشونت، جاه طلبی و انتقام می بیند. او با پشت سر گذاشتن ساده لوحی کودکانه، در مسیر خود فداکاری می کند تا «کسی شود».