این سریال داستان یک بچه معمولی ماکوتو میسومی را روایت می کند که پس از انتقال به یک دنیای فانتزی به عنوان قهرمان آن، زمانی که الهه گمنام جهان تصمیم می گیرد که استانداردهای زیبایی او را برآورده نمی کند،...