جیمی مک گیل ، هنرمند پیشین ، به یک وکیل کوچک زمان تبدیل می شود و یک سری محاکمات و مصیبت ها را پشت سر می گذارد...