بهار فارغ التحصیل رشته پزشکی شد اما خانواده را به شغل انتخاب کرد. خانواده به ظاهر خوشحال یاووز اوغلو از بیماری بهار متزلزل شده اند و تنها جگر تیمور می تواند او را نجات دهد. این خانواده آنها را متزلزل ...