یک محافظ سابق برای محافظت از مدیر عامل یک شرکت گوشت تولید شده در آزمایشگاه که بازمانده حمله ای است که زندگی او را تغییر داد، استخدام می شود.