پیوندی در گذشته آنها یک پلیس صادق را به یک رئیس باند فراری هدایت می کند که هشدار مرموز او افسر را به تلاش برای نجات بمبئی از فاجعه ترغیب می کند.