یک بازرس مخفی سلطنتی به عنوان یک مقام مخفی کار می کند که استان های محلی را برای افشای فساد بازرسی می کند. او با زنی همبازی می شود که با طلاق گرفتن از همسر فعلی خود به دنبال خوشبختی است. آن دو سپس برای...