یک ستاره پرتاب کننده و شکارچی در دبیرستان دوباره به هم می پیوندند، فقط شکارچی اکنون حافظه خود را از دست می دهد.