داستان چهار دوست در طول یک دهه که در آن همه چیز تغییر کرد، از جمله ظهور ایدز.