مرد جوانی که از بدبختی نفرین شده است، خود را به یک همسر بیگانه گره زده می بیند.