در یک تاریخ دوباره تصور شده از انقلاب فرانسه، مخترع آینده گیوتین بیماری را کشف می کند که اشراف را به قتل عام سوق می دهد.