چگونه خواهران دوگو 3 به ملکه سلسله های مختلف تبدیل شدند.