سلال آقا را دنبال می کند که زمین های همه آقاها را تصرف کرد و آخرین رقیب همیشگی اش را به قتل رساند. پسرش از ترس خشم سلال آقا به همسر سلال آقا سپرده می شود که به طور اتفاقی در همان روز دختری به دنیا می ...