پس از کشف سفر در زمان، یک دانشجو و همکارانش باید از دانش خود برای جلوگیری از یک سازمان شیطانی و نقشه های شیطانی آنها استفاده کنند.