دکتر تمپرانس "بونز" برنان انسان شناس پزشکی قانونی و F.B.I. مامور ویژه سیلی بوث تیمی را برای بررسی قتل ها تشکیل می دهد. اغلب اوقات، چیزی بیشتر از گوشت فاسد یا استخوان های صرف برای بررسی وجود ندارد.