هنگامی که ارواح وارد دنیای انسان می شوند، می توانند اشیاء قدیمی را در اختیار داشته باشند و شکل فیزیکی به دست آورند: تسوکوموگامی. تسوکوموگامی می‌تواند ملایم، خشن یا جایی در این بین باشد، بنابراین قبیله...