دو مرد در دنیایی متروک و وحشی با هم روبرو می شوند.