برشی عمیق در روزها و شبهای یک معلم مدرسه دولتی در دره سان فرناندو...