اوزگور یک رستوران دار بسیار ثروتمند است و زندگی درهم و برهم اما شادی دارد و به عشق اعتقادی ندارد. ازگی اکنون از روابط نادرست خسته شده و مصمم به داشتن یک رابطه مناسب و ازدواج است. دیدن ت...