کلاه قرمزی، گرگ، مرد جنگلی و ننه جان، همه وقایعی را که منجر به برخوردشان شد، به پلیس می گویند.