پس از نوشیدن آب از یک چشمه کوهستانی، یک نگهبان بانک به قدرت های تله حرکتی دست پیدا می کند که باید از آن برای نجات دخترش از یک شرکت ساختمانی شیطانی، به عنوان یک ابرقهرمان استفاده کند.