هنگامی که دو دختر در جنگل ناپدید می شوند و سه روز بعد بدون هیچ خاطره ای از اتفاقی که برای آنها رخ داده برمی گردند، پدر یک دختر به دنبال کریس مک نیل می گردد که برای همیشه با اتفاقی که پنجاه سال پیش برا...