داستان واقعی یک مربی آفریقایی-آمریکایی تازه منصوب شده و تیم دبیرستانش در اولین فصل خود به عنوان یک واحد یکپارچه نژادی.