یک مدل در یک محاکمه قتل با مشخصات بالا وسواس پیدا می کند.